Bijlagen

Reserves en voorzieningen 2022-2025

Bijlage 5.3 Reserves en voorzieningen 2022-2025

Reserves kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vrij zijn te besteden. Artikel 43 lid 1 van het BBV onderscheidt de reserves naar:

  • de algemene reserve;
  • de bestemmingsreserves.

In het kader van een verantwoord en flexibel financieel beleid verdient het de aanbeveling, daar waar het nodig of wenselijk is, tot de vorming en instandhouding van reserves over te gaan. Dit kan en moet mede worden bezien in relatie tot een aantal functies die de reserves hebben. Hierbij zijn de volgende vier functies te onderscheiden:

  1. De bufferfunctie: de reserves maken het mogelijk noodzakelijke aanpassingsprocessen geleidelijk en dus niet schoksgewijs te laten verlopen en onverwachte tegenvallers op te vangen;
  2. De egalisatiefunctie: reserves kunnen worden gevormd om baten en lasten over de jaren heen gelijkmatig te verdelen. Extreme pieken en dalen in de exploitatiebegroting kunnen zo worden vermeden. Zo ook kunnen ongewenste schommelingen in tarieven die aan derden in rekening worden gebracht door middel van een egalisatiereserve worden opgevangen;
  3. De financieringsfunctie: reserves kunnen worden gebruikt als eigen financieringsmiddel, omdat ze onderdeel uitmaken van het totale vermogen. Binnen de gemeente kan het vermogen worden aangewend als intern financieringsmiddel. De gemeente ‘leent' in dit geval als het ware van zichzelf in plaats van dit geld te lenen van derden;
  4. De bestedingsfunctie: een reservering om te zijner tijd de realisering van bepaalde activiteiten mogelijk te maken. In dergelijke gevallen wordt het gereserveerde bedrag gebruikt voor de dekking van de lasten of de investeringsuitgaven.

Voorzieningen worden gevormd wegens:

  • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
  • op de balansdatum bestaande risico's van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
  • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

In deze bijlage is van iedere reserve en voorziening een detailregel van het verloop tussen 2022-2025 weergegeven.

Reserves 2021

ALGEMENE RESERVE

Algemene reserve vrij aanwendbaar

34.075.929

5.672.195

-7.322.124

32.426.000

-2.403.188

30.022.812

-974.423

29.048.389

862.253

29.910.642

358.625

30.269.267

 Subtotaal Algemene reserve

34.075.929

5.672.195

-7.322.124

0

32.426.000

0

-2.403.188

0

30.022.812

0

-974.423

0

29.048.389

862.253

0

0

29.910.642

358.625

0

0

30.269.267

BESTEMMINGSRESERVES

Bestemmingsreserve asbestsanering gem. gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve De Reest

509.665

0

-129.728

379.937

-16.519

363.418

-16.519

346.899

-16.519

330.380

-16.519

313.861

Bestemmingsreserve accommodatiebeleid

3.277.559

495.198

-483.040

3.289.717

495.198

-33.739

3.751.176

495.198

-33.438

4.212.936

495.198

-241.953

4.466.181

495.198

-220.700

4.740.679

Bestemmingsreserve uitbr. investeringen 1999-2005 excl. Meerpaal

1.466.781

-118.087

1.348.694

-118.087

1.230.607

-118.087

1.112.520

-118.087

994.433

-118.087

876.346

Bestemmingsreserve verbetering dienstverlening 2015-2018

154.498

-144.115

10.383

10.383

10.383

10.383

10.383

Bestemmingsreserve huisvesting gemeentehuis

19.723.700

-1.089.943

18.633.757

-1.089.943

17.543.814

-1.089.943

16.453.871

-1.089.943

15.363.928

-1.089.943

14.273.985

Bestemmingsreserve Eigen risicodragerschap WGZ en ZW

474.310

151.310

625.620

151.310

776.930

151.310

928.240

151.310

1.079.550

151.310

1.230.860

Bestemmingsreserve Precariobelasting 2018/2025

600.000

397.372

997.372

-2.628

-400.000

594.744

-2.628

-300.000

292.116

-200.000

92.116

-100.000

-7.884

Bestemmingsreserve Dierenweide

466.509

-466.000

509

509

509

509

509

Bestemmingsreserve De Zuid - Walvisstraat

2.780.774

-46.672

2.734.102

-46.672

2.687.430

-46.672

2.640.758

-46.672

2.594.086

-46.672

2.547.414

Bestemmingsreserve zware beschoeiingen

90.437

90.437

90.437

90.437

90.437

90.437

Bestemmingsreserve kapitaallasten scholencomplex Dronten - West

49.836

-5.691

44.145

-5.691

38.454

-5.691

32.763

-5.691

27.072

-5.691

21.381

Bestemmingsreserve Sportbeleid 2018 - 2021

62.118

-2.010

60.108

60.108

60.108

60.108

60.108

Bestemmingsreserve kap.lasten Nieuwbouw Aat de Jonge zwembad

1.882.700

-138.659

1.744.041

-138.659

1.605.382

-138.659

1.466.723

-138.659

1.328.064

-138.659

1.189.405

Bestemmingsreserve Kunstaankopen openbare ruimte

30.000

10.000

40.000

10.000

50.000

10.000

60.000

10.000

70.000

10.000

80.000

Bestemmingsreserve Meerpaal gebouw

7.165.865

-517.091

6.648.774

-517.091

6.131.683

-517.091

5.614.592

-517.091

5.097.501

-517.091

4.580.410

Bestemmingsreserve MFG 2 Biddinghuizen

302.600

302.600

302.600

302.600

302.600

302.600

Bestemmingsreserve Speelruimteplan

401.000

401.000

401.000

401.000

401.000

401.000

Bestemmingsreserve realisatie MFC Swifterbant

2.764.141

2.764.141

-91.748

2.672.393

-91.748

2.580.645

-91.748

2.488.897

-91.748

2.397.149

Bestemmingsreserve Sociaal Domein

1.249.483

12.098

1.261.581

12.098

1.273.679

12.098

1.285.777

12.098

1.297.875

12.098

1.309.973

Bestemmingsreserve WWB inkomensdeel Participatiewet

1.485.013

1.485.013

1.485.013

1.485.013

1.485.013

1.485.013

Bestemmingsreserve knelpunten Inburgering

77.922

-77.922

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve zorglandschap WMO 2020-2026

0

2.011.000

-356.000

1.655.000

-441.000

1.214.000

-640.160

573.840

-555.160

18.680

18.680

Bestemmingsreserve bovenplanse verevening

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen

416.085

-1.667

414.418

-1.667

412.751

-1.667

411.084

-1.667

409.417

-1.667

407.750

Bestemmingsreserve duurzaamheidsprojecten

375.344

17.256

392.600

17.256

409.856

17.256

427.112

14.628

441.740

14.628

456.368

Bestemmingsreserve bijdrage ruimtelijke ontwikkeling

118.016

118.016

118.016

118.016

118.016

118.016

Subtotaal Bestemmingsreserves

45.929.356

3.094.234

-3.576.625

0

45.446.965

683.234

-2.900.816

0

43.229.383

683.234

-2.999.675

0

40.912.942

683.234

-3.023.190

0

38.572.986

683.234

-2.346.777

0

36.909.443

BESTEMMINGSRESERVES GREX

Bestemmingsreserve MFC Swifterbant

258.483

20.000

-6.250

258.483

20.000

-6.250

258.483

20.000

-6.250

258.483

20.000

-6.250

258.483

20.000

-6.250

258.483

Bestemmingsreserve financiele buffer GREX het Palet

1.630.200

1.630.200

1.630.200

1.630.200

1.630.200

1.630.200

Bestemmingsreserve niet afgesloten exploitaties

3.477.081

3.477.081

3.477.081

3.477.081

3.477.081

3.477.081

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Hanzekwartier(K)

1.612.634

1.612.634

1.612.634

1.612.634

1.612.634

1.612.634

Subtotaal Bestemmingsreserves GREX

6.978.398

20.000

-6.250

0

6.978.398

20.000

-6.250

0

6.978.398

20.000

-6.250

0

6.978.398

20.000

-6.250

0

6.978.398

20.000

-6.250

0

6.978.398

Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Grondexploitatie

Reserve rekeningsaldi grondexploitatie

0

0

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Algemene dienst

Reserve rekeningsaldi Algemene dienst

5.336.949

5.336.949

5.336.949

5.336.949

5.336.949

5.336.949

Algemene reserve Grondexploitatie

Algemene reserve grondexploitatie (vrij)

0

0

0

0

0

0

Voorzieningen 2021

VOORZIENINGEN

Voorziening APPA

1.597.387

1.597.387

1.597.387

1.597.387

1.597.387

1.597.387

Voorziening wachtgeld wethouders

0

0

0

0

0

0

Voorziening algemeen onderhoud gem. gebouwen

4.368.516

664.162

0

5.032.678

664.162

0

5.696.840

637.482

0

6.334.322

637.482

0

6.971.804

637.482

0

7.609.286

Voorziening onderhoud wegen

7.218.815

2.455.822

-2.946.000

6.728.637

2.455.822

-935.000

8.249.459

2.455.822

-857.000

9.848.281

2.455.822

-912.000

11.392.103

2.455.822

-780.000

13.067.925

Voorziening onderhoud bruggen

759.992

277.000

-239.258

797.734

277.000

-273.831

800.903

277.000

-143.522

934.381

277.000

-142.656

1.068.725

277.000

0

1.345.725

Voorziening inventaris gemeentelijke binnensportaccommodaties

76.880

50.000

-50.000

76.880

50.000

-50.000

76.880

50.000

-50.000

76.880

50.000

-50.000

76.880

50.000

-50.000

76.880

Voorziening maintain zwembad

309.995

66.219

8.107

384.321

66.219

8.107

458.647

66.219

8.107

532.973

66.219

8.107

607.299

66.219

8.107

681.625

Voorziening onderhoud/beheer riolering

1.060.147

1.060.147

1.060.147

1.060.147

1.060.147

1.060.147

Voorziening rioolbeheer

19.639.068

660.147

125.881

20.425.096

660.147

125.881

21.211.124

660.147

125.881

21.997.152

660.147

125.881

22.783.180

660.147

125.881

23.569.208

Voorziening afvalstoffenheffing

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Voorzieningen

35.030.800

4.173.350

-3.101.270

0

36.102.880

4.173.350

-1.124.843

0

39.151.387

4.146.670

-916.534

0

42.381.523

4.146.670

-970.668

0

45.557.525

4.146.670

-696.012

0

49.008.183

VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN

Voorziening dubieuze debiteuren Algemene dienst

227.535

102.991

330.526

102.991

433.517

102.991

536.508

102.991

639.499

102.991

742.490

Voorziening dubieuze debiteuren Sociale zaken

2.237.627

2.237.627

2.237.627

2.237.627

2.237.627

2.237.627

Subtotaal Voorzieningen dubieuze debiteuren

2.465.162

102.991

0

0

2.568.153

102.991

0

0

2.671.144

102.991

0

0

2.774.135

102.991

0

0

2.877.126

102.991

0

0

2.980.117

VOORZIENINGEN GREX

Voorziening De Graafschap 1e fase 231

1.723.507

0,02

39.405

1.762.912

39.405

1.802.317

39.405

1.841.722

39.405

1.881.127

39.405

1.920.532

Voorziening de West kantoorvilla's complex 115

0

91

91

91

182

91

273

91

364

91

455

Voorziening Risico De Poort van Dronten 161

4.202.556

129.450

4.332.006

129.450

4.461.456

129.450

4.590.906

129.450

4.720.356

129.450

4.849.806

Voorziening Havenkade-HZ 127

1.030.451

4.713

1.035.164

4.713

1.039.877

4.713

1.044.590

4.713

1.049.303

4.713

1.054.016

Voorziening De Voor 240

0

826

826

826

1.652

826

2.478

826

3.304

826

4.130

Subtotaal Voorzieningen GREX

6.956.514

0

0

174.485

7.130.999

0

0

174.485

7.305.484

0

0

174.485

7.479.969

0

0

174.485

7.654.454

0

0

174.485

7.828.939

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42