Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten *

0A

Bestuur

-2.189

-2.341

-2.173

-2.161

-2.161

-2.161

0B

Burgerzaken

-1.660

-1.976

-2.070

-2.132

-1.897

-1.897

0D

Gemeentelijke belastingen

-581

-657

-657

-657

-657

-657

0H

Economische ontwikkeling

-52

-10

-10

-10

-10

-10

0T

Wonen en bouwen

-486

-749

-458

-478

-477

-477

0X

Historische functionele indeling

-79

0Z

Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten

-106

-45

-35

-35

-34

-34

1E

Rampenbestrijding en crisisorganisatie

-2.240

-2.523

-2.737

-2.920

-3.085

-3.081

1F

Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde

-1.365

-1.471

-1.745

-1.543

-1.544

-1.544

2G

Verkeer en vervoer

-6.900

-7.566

-6.841

-7.166

-7.131

-7.152

3H

Economische ontwikkeling

-2.022

-2.369

-1.676

-1.663

-1.588

-1.461

3I

Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie

-64

-76

-74

-74

29

29

4M3

Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen

-48

4P

Opgroeien en opvoeden

-6.148

-6.730

-6.001

-6.235

-6.729

-7.007

5J

(openlucht) recreatie

-425

-1.027

-631

-631

-605

-605

5K

Openbaar groen

-3.000

-3.013

-3.241

-3.261

-3.249

-3.280

5L

Leefbaarheid en veiligheid

-235

-463

-272

-272

-272

-272

5M1

Participatie - De Meerpaal

-5.208

-5.265

-5.217

-5.197

-5.177

-5.157

5M2

Participatie- Bibliotheek

-1.646

-1.667

-1.667

-1.667

-1.667

-1.667

5M5

Multifunctionele gebouwen

-819

-982

-1.168

-1.288

-1.038

-1.035

5O

Gezonde leefstijl

-5.511

-4.027

-3.741

-3.681

-3.610

-3.605

6L

Leefbaarheid en veiligheid

-44

-62

-62

-62

-62

-62

6M3

Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen

-20.008

-19.670

-16.696

-16.019

-16.014

-16.014

6M4

Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders

-187

-807

-238

-240

-235

-229

6N

Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden

-11.809

-12.578

-13.001

-12.931

-12.716

-12.161

6O

Gezonde leefstijl

-77

-105

-87

-59

-29

-29

6P

Opgroeien en opvoeden

-13.839

-14.430

-13.321

-12.819

-12.819

-12.819

7O

Gezonde leefstijl

-953

-1.046

-967

-983

-999

-999

7Q

Gemeentelijke basisvoorzieningen

-6.958

-7.305

-7.059

-7.077

-7.093

-7.037

7R

(Milieu)omgevingsveiligheid

-2.059

-2.531

-2.135

-1.995

-1.425

-1.452

8S

Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet

-1.452

-2.387

-1.332

-1.192

-1.072

-1.037

8T

Wonen en bouwen

-5.003

-9.710

-3.822

-3.740

-3.603

-3.574

Subtotaal Lasten *

-103.094

-113.671

-99.135

-98.188

-96.966

-96.485

Baten *

0A

Bestuur

64

0B

Burgerzaken

441

709

602

592

716

741

0D

Gemeentelijke belastingen

2

50

0H

Economische ontwikkeling

472

71

204

71

71

71

0T

Wonen en bouwen

372

246

246

246

246

246

0X

Historische functionele indeling

0Z

Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten

107

1E

Rampenbestrijding en crisisorganisatie

91

86

86

86

86

86

1F

Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde

33

38

39

39

39

39

2G

Verkeer en vervoer

375

369

212

212

212

212

3H

Economische ontwikkeling

3.353

590

575

575

575

575

4P

Opgroeien en opvoeden

1.285

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

5J

(openlucht) recreatie

27

26

26

26

26

26

5K

Openbaar groen

26

35

35

35

35

35

5M1

Participatie - De Meerpaal

5M2

Participatie- Bibliotheek

38

38

38

38

38

38

5M5

Multifunctionele gebouwen

75

77

77

77

5O

Gezonde leefstijl

1.239

1.315

1.287

1.257

1.172

1.172

6M3

Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen

14.870

12.552

10.202

10.202

10.202

10.202

6M4

Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders

271

150

150

150

150

6N

Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden

1.021

641

254

254

254

254

6O

Gezonde leefstijl

6P

Opgroeien en opvoeden

51

17

17

17

17

17

7O

Gezonde leefstijl

7Q

Gemeentelijke basisvoorzieningen

8.401

8.597

8.812

8.737

8.737

8.737

7R

(Milieu)omgevingsveiligheid

2.546

5.910

4

4

4

4

8S

Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet

54

245

4

4

4

4

8T

Wonen en bouwen

6.933

8.572

2.959

2.959

2.959

2.959

Subtotaal Baten *

41.801

41.697

27.196

26.950

26.989

27.064

Subtotaal van baten en lasten exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-61.293

-71.973

-71.939

-71.238

-69.977

-69.421

Lasten Algemene dekkingsmiddelen

(Inflatie)correctie voorzieningen

-174

-141

-141

-141

-141

Algemene uitkeringen

-350

-350

-350

Bespaarde rente

-172

Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar

-1

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

-24

Saldo van financieringsfunctie

-1.360

-593

-917

-1.104

-1.282

-1.449

Subtotaal Lasten *

-1.556

-767

-1.058

-1.595

-1.774

-1.940

Baten Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen

65.036

67.706

68.178

66.988

67.218

66.803

Bespaarde rente

4.642

4.677

4.862

4.862

4.862

4.862

Dividenden

405

285

265

265

265

265

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

12.150

12.677

11.975

13.534

13.534

13.426

Saldo van financieringsfunctie

738

716

678

678

678

678

Subtotaal Baten *

82.972

86.060

85.958

86.327

86.557

86.033

Lasten Overhead

-15.493

-18.692

-17.820

-17.086

-16.585

-16.297

Baten Overhead

522

248

248

248

248

248

Onvoorziene uitgaven/inkomsten

-2.321

-147

-84

-84

-84

Vennootschapsbelasting (VpB)

5

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo exclusief reserves

5.157

-7.446

-4.758

-3.428

-1.615

-1.461

Toevoegingen aan reserves

-6.231

-3.476

-568

-568

-568

-568

Onttrekkingen uit reserves

6.411

10.814

3.024

3.022

3.046

2.389

Het geraamde c.q. gerealiseerde resultaat

5.337

-107

-2.303

-974

862

359

Incidenteel begrotingsresultaat 2022 - 2025

5.337

354

-3.328

-1.298

-26

100

Structureel begrotingsresultaat
2022 - 2025

-461

1.024

324

888

259

* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42