Paragrafen

Paragraaf verbonden partijen

Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

Een verbonden partij wordt gedefinieerd als een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie, waarmee de gemeente een bestuurlijke en een financiële band heeft.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel (vertegenwoordiging) in het bestuur of het hebben van stemrecht.
Van een financieel belang is sprake als de gemeente middelen ter beschikking stelt en deze in geval van faillissement van de verbonden partij kwijt is, of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publieke belang. Verbindingen met deze derde partijen is dus een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren. De huidige verbonden partijen waaraan de gemeente is gelieerd, hebben veelal een historische bestaansgrond. Afhankelijk van onze mate van verbondenheid zijn wij in meer of mindere mate in staat om invloed op het beleid van desbetreffende verbonden partij uit te oefenen.

Beleid

Het gemeentelijk beleid is er op gericht het aantal verbonden partijen beperkt te houden, enerzijds uit het oogpunt van risicobeheersing en beperking en anderzijds uit het oogpunt van transparantie van bestuur. Er kunnen echter altijd goede redenen aanwezig zijn voor het aangaan van een verbonden partij constructie.
Criteria die daarbij onder andere worden gehanteerd:

  • De taak kan niet of zeer moeilijk door de gemeente alleen worden uitgevoerd;
  • Gezamenlijke uitvoering van de taak levert voor de gemeente een concrete meerwaarde op en de gekozen vorm van samenwerking draagt bij aan een efficiëntere en effectievere uitvoering van onze publieke taak;
  • Voordelen van de (beoogde) samenwerking wegen op tegen de nadelen.

Overzichtstabel

Naam verbonden partij

Taakveld

Vertegenwoordiger gemeente

Financieel belang 2022

Het Flevolands Archief (HFA)

0.4

A. van Amerongen

€ 94.944 (verdeelsleutel 10,2%)

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)

0.62

A. van Amerongen

€ 687.000 inclusief € 31.000 compensabele btw

Veiligheidsregio Flevoland (VRF)

1.1

J.P. Gebben

€ 2.229.049 op basis van de Programmabegroting 2022 en zonder effecten nieuwe verdeelsleutel

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

6.1

P. van Bergen

€ 88.000

Regionale Sociale Recherche

6.3

P. van Bergen

€ 86.000

IMpact

6.4

P. van Bergen

€ 1.714.977

GGD Flevoland

7.1

I.A. Korting

€ 962.765

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

7.4

A. van Amerongen

€ 1.304.187 Conceptbegroting 2022 & € 1.233.284 Ontwerpbegroting na zienswijzen (exclusief bodemtaken)

Alliander N.V.

0.5

A. van Amerongen

De hoogte van de obligatielening en dividenduitkering wordt bepaald naar rato van het aandelenbezit van Dronten. Volgens het aandeelhoudersregister heeft Dronten 488.271 aandelen in Alliander. Dit is 0,357%.

Vitens N.V.

0.5

A. van Amerongen

De gemeente Dronten is aandeelhouder van Vitens N.V. en ontvangt hiervoor jaarlijks een (dividend)uitkering.

Technofonds Flevoland

3.1

I.A. Korting

Gemeente Dronten is aandeelhouder van 611 aandelen van elk € 453,78 nominaal. Het aandelenpakket komt overeen met een belang van 2,5%.

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

5.7

I.A. Korting

€ 28.107

Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

7.3

R. Siepel

n.v.t.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

0.1

J.P. Gebben

De kaders zijn uitgewerkt en de begroting 2022 stelt men in het najaar vast.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42