Programmaplan- beleidsbegroting

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Het programma bestaat uit het ontwikkelen, in stand houden of beëindigen van voorzieningen op de gebieden cultuur, recreatie, sport en welzijn en de aanleg en het beheer van het openbaar groen. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die verwijzen naar de Sturingsnotitie Themaplannen Sociaal domein 2019-2022 en de onderliggende op uitvoering gerichte themaplannen. De dwarsdoorsnede van deze themaplannen in de Paragraaf sociale monitor komt te vervallen, aangezien de themaplannen als pakket zijn opgenomen.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

16.492

2,3 %

Baten

1.413

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42