Bijlagen

Voorgestelde maatregelen

Bijlage 5.4 Voorgestelde maatregelen

In onderstaande tabel wordt het totaaloverzicht weergegeven van de voorgestelde maatregelen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting aan de hand van de door u gekozen rangorde.

Invulling opties tbv structurele begrotingssaldo (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

0B

Geen maatwerk, tariefaanpassing externe locaties huwelijken en geen klantgeleiding.

-

-

10

10

0B

Het niet langer fulltime bezetten van de receptie

-

-

37

37

0B

Minder intensief uitvoeren van de wettelijke taak gevonden/verloren voorwerpen

-

-

29

29

0B

Minder formatie inzetten op informatieverzamelen en ontwikkeling van stuurcijfers

-

-

94

94

0C

De video-vergaderapplicatie Microsoft Teams structureel beschikbaar stellen aan de medewerkers van de gemeente Dronten en de Raad.

-38

-38

-38

-38

0C

Om de diversiteit tussen on premise en SaaS-applicaties gestructureerd en beter samenhangend tgv de ICT-Werkplekomgeving aan te bieden aan de ambtelijke organisatie is een doorontwikkeling noodzakelijk.

-10

-10

-10

-10

0C

Opheffen stelpost overhead

442

417

385

385

0C

Afschalen bovenformatieve formatie

-

53

53

53

0C

Uitbreiding softwarematige ondersteuning

-13

-13

-13

-13

0C

Capaciteit voor het gebruik van de EMVI-prestatiemeting

-10

-10

-10

-10

0C

Synergievoordeel Functionaris Gegevensbescherming in DUN-verband

-

-

-55

-55

0C

Minder ICT-personeel door intensiveren digitalisering

-

25

25

25

0C

Deels afschalen van de taken bij bezwaar behandeling van personele dossiers

-

25

25

25

0C

Aframen capaciteit door beperken aantal softwarepakketten

-

21

21

21

0C

Gratis huwelijken via medewerker burgerzaken en niet meer door BABS

-

-

25

25

0C

Het temporiseren van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte

-

-

45

45

0C

Aframen stelpost ICT-kosten

-

124

124

124

0C

Aframen stelpost kapitaallasten

-

71

71

71

0C

Aframen administratieve lasten door lean organiseren

-

-

51

0C

Aframen bestuursondersteuning

-

-

85

85

0C

Inzet op accommodatiebeheer verlagen vanaf 2024

-

-

30

30

0C

Door een efficiëntere bedrijfsvoering kan de formatie van het team civieltechnisch beheer worden verkleind.

-

-

90

90

0C

Minder prioriteit toekennen aan een verkeersveilige, bereikbare en leefbare openbare ruimte

-

-

45

45

0C

Andere manier van werken door alleen te faciliteren

-

-

90

90

0Z

Effect bijstelling model herijking Algemene Uitkering (n.a.v. ROB-advies)

-

168

462

462

0Z

Stelpost onvoorzien te verlagen met € 1,50 per inwoner

-

63

63

63

0Z

Stijging lasten van provisie- en kosten geldverkeer

-6

-6

-6

-6

1E

Minder inzet op innovatie bij crisisbeheersing en evenementen

-

-

17

17

2G

Aframen elektriciteitsverbruik

15

15

15

15

2G

Minder intensief maaibeleid wegbermen

-

-

15

15

2G

Minder intensief onderhoudsbeleid in winkelcentra

-

-

5

5

2G

Minder onderzoeksbudget voor meldingen uit samenleving

-

-

27

27

3H

Afbouwen specifieke participatievorm bedrijfsleven (SEA)

15

15

15

15

3I

Ophogen toeristen- en forensenbelasting

-

1.000

1.000

1.000

3I

Het opzeggen van de VVV-licentie door Visit Flevoland

-

-

13

13

3I

Geen actieve inzet op versterking recreatieve sector

-

-

90

90

5J

Beheer- en onderhoudsniveau dorpsbossen verlagen

-

-

11

11

5J

Afschrijvingstermijn verlengen van de speeltoestellen

-

-

15

15

5K

Lager onderhoudsniveau openbaar groen

-

-

15

15

5K

Lager onderhoudsniveau begraafplaats

-

-

8

8

5K

Minder intensief maaibeleid voor ruw gras

-

-

4

4

5K

Minder intensief onderhoud bomen

-

-

13

13

5O

Afname subsidiebeschikkingen sport- en beweegactiviteiten

-

-

30

30

5O

Minder spel- en sportmaterialen vervangen

-

-

10

10

5O

Exploitatiebudget verlagen als gevolg van aanbesteding

73

73

73

73

5O

Exploitatie buitensportaccommodaties: De gehouden Europese aanbesteding op basisniveau eind 2020 heeft geresulteerd in de aangegeven daling van het benodigde budget.

-6

-6

-6

-6

6M3

Stelpost Programmabureau Transities

306

306

306

306

6M3

Aframen BUIG-budget

600

600

600

600

6M3

Stelpost armoedebeleid

102

102

102

102

6O

Minder subsidiebeschikkingen jongerenactiviteiten

-

-

30

30

7R

Verlaging van de inzet door een faciliterende rol aan te nemen bij de energietransitie

-

-

90

90

Totale maatregelen tbv meerjarig begrotingssaldo

1.470

2.995

4.175

4.226

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42