Algemeen

Recapitulatie

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo exclusief reserves

5.157

-7.446

-4.758

-3.428

-1.615

-1.461

Toevoegingen aan reserves

-6.231

-3.476

-568

-568

-568

-568

Onttrekkingen uit reserves

6.411

10.814

3.024

3.022

3.046

2.389

Het geraamde c.q. gerealiseerde resultaat

5.337

-107

-2.303

-974

862

359

Incidenteel begrotingsresultaat 2022 - 2025

5.337

354

-3.328

-1.298

-26

100

Structureel begrotingsresultaat
2022 - 2025

-461

1.024

324

888

259

* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42