Bijlagen

Niet ingezette maatregelen

De maatregelen van de onderstaande lijst zijn nog niet ingezet. In verband met de gekozen rangorde van uw raad zijn deze beleidswijzigingen nog niet geëffectueerd. Gezien de financiële opgave is dit ook niet nodig. In de basis is deze lijst ter kennisname toegevoegd. De maatregelen kunnen mogelijk ingezet worden indien blijkt dat dit nodig is ter dekking van amendementen met negatieve structurele effecten die uw raad bij de begroting indient. Het uitgangspunt is en blijft een structureel reëel sluitende begroting.

Raadsvolgorde:

Niet ingezette maatregelen:

Optiebedrag

B

Burgerzaken: Alleen de noodzakelijke wettelijke taken worden uitgevoerd zonder flexibele schil en avondopenstelling. Hierdoor kan het inhuurbudget vervallen.

€ 75.138

C

Communicatie-uitingen verschralen

€ 87.800

K

We verlagen kwaliteit openbaar groen inzet eigen medewerkers af te schalen via natuurlijk verloop

€ 116.059

K

Advisering en projectmatige uitvoering worden niet actief meer door de gemeente opgepakt (relatie pakket I). We faciliteren wel (netwerkgemeente).

€ 90.000

M

Armoedebeleid - uitvoering: Wanneer de drempel voor kwijtschelding verhoogd wordt dan kan er bespaard worden.

€ 40.000

M

Geen kunstwerken meer in Dronten/ geen kunstonderhoud/ geen cultuur/ geen erfgoed en monumenten etc.

€ 74.044

M

Niet meer actief hulp bieden aan mensen die ver van de arbeidsmarkt staan. Ondersteuning door de externe partij is niet altijd nodig, blijkt na corona. De zorgdoelgroep hoeven we niet elke maand te bezoeken.

€ 270.859

M

Wanneer Participatiegidsen (DK1) grotendeels vervallen, vervalt deel taken. Geen toetsing coaching gidsen en medewerkers.

€ 13.852

M

Er is geen baliefunctie meer. Inwoners kunnen alleen zonder hulp een aanvraag indienen.

€ 31.000

H

Economische ontwikkeling Oostkant: De gemeente levert geen financiële bijdrage bij initiatieven vanuit de ondernemers aan het versterken van de Oostkant.

€ 30.000

H

Acquisitie promotie bevordering economische ontwikkeling: Afname van deelname aan evenementen en reclameuitingen.

€ 13.243

H

Minder intensieve regionale afstemming en acquisitie (relatie pakket T).

€ 100.000

N

Algemene voorziening WMO SZ: We verhogen de eigen bijdrage voor gebruik regiotaxi.

€ 40.000

N

Uitvoeringskosten WMO: We zetten minder in op onafhankelijk advies. Het aantal bezwaren kan hierdoor toenemen.

€ 10.000

N

Stoppen met strijd tegen eenzaamheid/ coalities mbt verbindingen/ vrijwilligerswerk en mantelzorg/stimuleren deelname aan samenleving.

€ 44.500

N

We schaffen de pas van Dronten af/ minimabeleid wordt terug gebracht naar 0

€ 61.333

N

Minder inzet op oneigenlijk gebruik hulpmiddelen, fraude, ondermijning

€ 29.000

F

Opheffen GR met Sociale Recherche.

€ 125.000

F

Minder voorlichtingscampagnes op het gebied van veiligheid in de wijk.

€ 8.603

T

Minder toezicht op bouw en veiligheid evenementen.

€ 14.703

P

Hulp Jeugd: Transformatiemiddelen bedoeld voor regionale hulp vervallen met uitzondering van onderdeel regionaal ambulant crisisteam (wettelijke taak, blijft op niveau 2020).

€ 85.000

P

Hulp in het kader van Veiligheid: Regionale bijdrage Veilig Thuis vanuit jeugdhulp is vanuit regio naar beneden bijgesteld, eventuele meerkosten VT worden waar mogelijk via incidentele regionale middelen gedekt.

€ 20.000

P

Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd: Stelpost Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd. Na bijstelling blijft nog € 400.000 over.

€ 100.000

P

Lokaal Onderwijsbeleid: Het werkbudget van lokaal onderwijsbeleid verlagen.

€ 9.252

P

Lokaal Onderwijsbeleid: De activiteitensubsidie van het lokaal onderwijsbeleid verlagen.

€ 15.000

P

We doen alleen renovatie/ schades en nieuwbouw bij onderwijs

€ 22.680

P

We doen alleen renovatie en nieuwbouw begeleiding bij onderwijs

€ 44.500

L

Onderhoud Ludgerustoren: Er is geen budget meer voor het onderhoud van de Ludgerustoren.

€ 3.100

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42