Algemeen

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Grote opgaves: nu en straks

Met elkaar willen we een beter, mooier en duurzamer Dronten. Wanneer we naar de toekomst en het hier en nu kijken zien we grote opgaves op mondiaal, landelijk, regionaal en lokaal niveau. Een paar voorbeelden hiervan zijn het klimaat, beschikbare (woon-)ruimte, een inclusieve samenleving, de pandemie en de gevolgen daarvan. Opgaves waar we als gemeente op hebben te anticiperen binnen de beschikbare middelen die we hebben en met de nodige dosis vernieuwing, pionierskracht en lef.
Voor u ligt laatste programmabegroting uit onze collegeperiode. Een uitdaging op zich, omdat we keuzes moeten maken om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen.

Financieel perspectief

We hebben als gemeente veel ambities. Daarnaast zien we de beschikbare middelen in de toekomst afnemen. Een jaar geleden hebben we met elkaar geconstateerd dat deze ambities -  in relatie tot onze beschikbare middelen - vragen om een nieuwe manier van kijken, denken en doen. Om invulling te geven aan deze nieuwe manier zijn we een jaar geleden gestart met Zero Based Begroten. Een methode waarbij we steeds scherper kijken naar de ambitie die we hebben, welk maatschappelijk effect we willen bereiken, en welke doelen we dan nastreven om die maatschappelijke effecten te bereiken. Zero Based begroten is opgedeeld in drie fases:

Fase één, Meerpaal 1 Kadernota op orde, is na vaststelling van deze sluitende programmabegroting afgerond. De komende jaren blijven we ontwikkelen op Meerpaal 2 en 3.
Zero Based Begroten als methode wordt de basis van de Dronter P&C-cyclus en zullen we dus niet meer apart benoemen: het is immers de manier waarop we vanaf nu werken. Onze focus hierbij is dat u als raad zo optimaal mogelijk kunt sturen op maatschappelijke effecten en doelen.

In Meerpaal 2, een andere begroting leren opbouwen, is uw motie Monitoring en Evaluatie die u op 5 november 2020 heeft aangenomen, van belang. Deze motie ondersteunt het groeiproces dat we de komende jaren willen doorlopen.

Bij de ontwikkeling van Meerpaal 3, een passende indeling van de Programmabegroting, is de ontwikkeling van de integrale visie op de leefomgeving belangrijk. De integrale visie brengt straks focus in de maatschappelijke effecten en doelen. Op basis van de integrale visie zullen we een nieuwe indeling van de Programmabegroting maken. Voor de ontwikkeling van de Integrale visie op de leefomgeving is onze insteek dat kwaliteit en zorgvuldigheid boven snelheid gaat.

Evaluatie

Gedurende het proces, om tot een kadernota en sluitende programmabegroting te komen, heeft u ons een spiegel voorgehouden. We kunnen met elkaar constateren dat het een hobbelig proces was. Als raad en college hebben we meerdere keren benoemd dat bij een verandering als deze ongetwijfeld ook onderdelen niet goed zullen gaan. Dat is dan ook gebeurd in dit proces. Het proces dat we gezamenlijk doorlopen hebben zal nog breed geëvalueerd worden, zodat we daadwerkelijk samen leren en datgene funderen wat werkt.

Terugblik

Aan de start van deze collegeperiode hadden we niet verwacht dat we halverwege de periode op zo’n andere wijze met elkaar in verbinding zouden staan. We zijn op veel manieren geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19. Zowel gevolgen voor en in de samenleving als gevolgen voor onze manier van samenwerken.
Dit vroeg om een andere manier van verbinding met elkaar. Want, wat we doen, wilden en willen we onverminderd met de samenleving blijven doen. Het is een periode waarin het digitaal in verbinding met elkaar staan een vlucht heeft genomen. Ondanks dat we elkaar niet fysiek konden ontmoeten, hebben we toch getracht om digitaal, op afstand en op andere creatieve manieren zo veel mogelijk in verbinding te blijven en te luisteren naar de samenleving. Dit leverde soms ook onverwachts mooie momenten op. Desondanks is het fysiek met elkaar in verbinding staan enorm gemist. COVID-19 en de gevolgen daarvan, heeft van ons allen veel gevraagd en dat doet het nog steeds.

Vooruitblik

Het was een veelbewogen tijd in alle opzichten. We hebben met elkaar, ondanks de gevolgen van COVID-19, mooie resultaten weten te behalen. Zo is de collegeplanning 2018-2022 grotendeels gerealiseerd. Ook de komende maanden verwachten we een dynamische tijd. Een tijd waarin de maatregelen, als gevolg van COVID-19, zullen afnemen. Een tijd waarbij we de hoop uitspreken dat we elkaar weten vast te houden in het belang van een beter, mooier en duurzamer Dronten.

College van B&W
14 september 2021

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42