Programmaplan- beleidsbegroting

Programma 6 Sociaal domein

Dit programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op verlening bijstand, activering & re-integratie, inkomensondersteuning voor minima, uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het programma jeugd, wijk- en buurtbeheer, inburgering, algemeen maatschappelijk werk, zorg, kinderopvang, en peuterspeelzaalwerk. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die verwijzen naar de Sturingsnotitie Themaplannen Sociaal domein 2019-2022 en de onderliggende op uitvoering gerichte themaplannen. De dwarsdoorsnede van deze themaplannen in de Paragraaf sociale monitor komt te vervallen, aangezien de themaplannen als pakket zijn opgenomen.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

47.955

6,6 %

Baten

13.481

2,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42