Programmaplan- beleidsbegroting

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Het programma bestaat uit activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-) wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen openbare verlichting en gladheidsbestrijding. Daarnaast horen hier ook het opstellen/ vernieuwen van beleid en het treffen van verkeersmaatregelen voor de verkeersafwikkeling, de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid bij.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

7.514

1,0 %

Baten

315

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42