Algemeen

Aanbiedingsbrief

Onze aanpak

De gemeenteraad stelt elk jaar de begroting vast. Daarin staat een uitwerking van de beleidsvoornemens, de concrete activiteiten en de middelen die nodig zijn voor de uitvoering. Na afloop van het begrotingsjaar wordt er in de jaarstukken door het college verantwoording afgelegd over het jaar.

Deze Programmabegroting 2022 is opgesteld in overeenstemming met de eisen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de eisen zoals de Financiële verordening van de gemeente Dronten deze stelt. De begroting bestaat uit de volgende delen:

 1. Aanbieding;
 2. Beleidsbegroting, bestaande uit:
 • Programmaplan;
 • Paragrafen;
 1. Financiële begroting, bestaande uit:
 • overzicht van baten en lasten inclusief toelichting;
 • financiële positie inclusief toelichting.

Programmaplan

De Programmabegroting (kaderstellend) is een uitvoeringsdocument van de Kadernota (richtinggevend). De Kadernota is niet vastgesteld, maar daarover bent u op 8 juli 2021  geconsulteerd. Wanneer in de begroting gesproken wordt over Kadernota 2022, bedoelen we daarmee de niet vastgestelde Kadernota 2022. In deze begroting zijn bijvoorbeeld de acties van het nieuwe beleid voor het desbetreffende jaar specifieker uitgewerkt.
Binnen het programmaplan is het geheel van de ramingen van de Begroting 2022 en volgende jaren opgenomen. Met de vaststelling van het programmaplan geeft de raad aan welke speerpunten belangrijk zijn en hoe deze worden bereikt (hoe dit uitgevoerd wordt door het college), welke middelen daarvoor beschikbaar zijn en uit welke bronnen deze middelen worden verkregen.
In dit programmaplan treft u de programma’s aan in combinatie met de pakketten van de Zero Based Begroten-methode. In de financiële tabellen is een aantal malen het programmanummer gekoppeld aan de pakketletter, bijvoorbeeld 0A, als kenmerk. In dit voorbeeld gaat het over programma 0 en pakket A. De pakketten zijn u voor het eerst voorgelegd in de Kadernota 2022. In de Kadernota 2022 was dat gebaseerd op de volgorde van de door u vastgestelde rangorde. In deze begroting is de programma-indeling leidend en daarom hebben wij bij elk pakket aangegeven wat de vastgestelde rangorde was in de Kadernota 2022 met het bijbehorende gewenste intensiteitsniveau. Daarna is het pakket opgebouwd uit inhoud, ontwikkelingen en beleidsdoelen vanuit vastgestelde nota's aangevuld met de specifieke activiteiten voor 2022. Oftewel omvat niet de reguliere taken, tenzij het wenselijk is u daarover te informeren.
In de komende jaren maken we stappen om beleidsdoelen scherper te formuleren. Het is de bedoeling om beleidsdoelen te formuleren die gericht zijn op beïnvloedbare effecten. We constateren dat in deze programmabegroting enkele maatschappelijke effecten, beleidsdoelen (wel en niet beïnvloedbaar) nog door elkaar heen lopen. Dit is een proces in ontwikkeling, waar we graag samen met de raad nadere invulling aan geven.

Enkele pakketten zijn verdeeld over twee programma's. Een inhoudelijke toelichting is dan weergegeven in het programma waar het overgrote deel van de taken uit het pakket is gestructureerd. In het andere programma is dan een verwijzing geplaatst.
Ook zijn in deze begroting het overzicht Algemene dekkingsmiddelen en de raming voor onvoorziene uitgaven zoals gebruikelijk in programma 0 toegelicht.
Aan het einde van elk programma hebben we de vastgestelde regelgeving en beleidsnota's opgenomen. Door het uitfaseren van Mozard is een aantal koppelingen niet meer uitvoerbaar. Ondertussen is voor het juridisch kader de wetgeving veranderd. Op basis van de Wet elektronische publicaties (in werking getreden op 1-7-2021) geldt dat voor nieuwe beleidsregels vanaf 1-7-2021 en voor ‘oude’ nog geldende beleidsregels deze verplichting gaat gelden per 1-7-2022. Dus vastgestelde beleidsregels zijn dan vindbaar op de website www.lokaleregelgeving.overheid.nl of www.officielebekendmakingen.nl.
Voor de lokale beleidsnota's, visies, plannen etc. verwijzen wij u tot die tijd naar de bestuurlijke informatie.

Paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld, die belangrijk zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. In de paragrafen vindt u de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten.
Nieuw hierbij is de Paragraaf raadsbudgetten, volgens uw motie van 8 juli 2021.
Als u de paragrafen vaststelt, stelt u daarmee ook de beleidsuitgangspunten van de beheersmatige activiteiten vast.
De Paragraaf sociale monitor is opgenomen in de diverse (gelijknamige) pakketten waar deze bij hoort. Eerdere jaren was dit een eigen paragraaf. In de Programmabegroting 2019 stelden we met elkaar de nulmeting van de beleidsindicatoren bij de themaplannen vast. Dit jaar beoordelen we de werkwijze met de themaplannen (evaluatie Sociaal Domein). De eerste resultaten lieten zien dat de indicatoren geen toekomstig beeld geven. De vastgestelde beleidsindicatoren hebben we dus wel opgenomen in de gelijknamige pakketten, maar gebaseerd op de systematiek van Programmabegroting 2021. Na de evaluatie bekijken we hoe en welke indicatoren in de toekomst gemeten moeten en kunnen worden.

Mutaties Informatievoorschriften (Iv3)

De belangrijkste wijziging vergeleken met voorgaande begrotingen is het taakveld 8.1. Vanwege de invoering van de Omgevingswet wordt het taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening landelijk hernoemd tot 8.1 Ruimte en leefomgeving.

Getalnotatie

In alle tabellen is de onderstaande notatie gehanteerd:

 • een positief saldo (overschot) is een plus;
 • een negatief saldo (tekort) is een min;
 • Voordelen door lagere uitgaven of hogere inkomsten worden positief neergezet;
 • Nadelen door hogere uitgaven of lagere inkomsten worden negatief neergezet.

Alle bedragen worden in 1000-tallen weergegeven, behalve als dit anders is aangegeven. Door deze weergave kan het voorkomen dat totalen een (minimale) afwijking laten zien.

Peildatum beleidsindicatoren

De peildatum van 02-08-2021 is het tijdstip op de tijdlijn dat aangeeft wanneer de beleidsindicatoren verwerkt zijn. De verwerkte informatie is gerelateerd aan dit tijdstip uit de productgegevens BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) van Waarstaatjegemeente.nl. Het filter van gemeente is op gemeenteniveau Dronten gekozen en vergeleken met de grootteklasse 25.000-50.000 inwoners.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42