Algemeen

Aanbiedingsbrief

Financiële hoofdlijnen

In de raadsinformatiebrief van 1 juli 2021 hebt u informatie ontvangen over de Meicirculaire 2021.

Aanvankelijk zou dit een versie worden met veel mutaties door de vertaling van
het nieuwe verdeelstelsel met ingangsjaar 2022. Dat is echter een jaar doorgeschoven. De VNG had met het kabinet afgesproken de accressen te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. Voor 2022 en verder zijn nieuwe ramingen voor het accres opgevoerd. Daarnaast wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel Voogdij 18+ doorgevoerd. Gezamenlijk zorgen deze twee maatregelen voor een negatieve ontwikkeling oplopend tot € 1.597.000 in 2025. De verwerking van de effecten Meicirculaire 2021 vond plaats in de Voortgangsrapportage 2021.

Dekkingsvoorstel

Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting is een dekkingsplan nodig. Voor een dekkingsplan zijn de bijlagen 5.1 en 5.2 uit de geconsulteerde Kadernota 2022 als brondocument gebruikt. De te treffen maatregelen leggen we per begrotingsjaar aan u voor. De maatregelen zijn gespecificeerd weergegeven per pakket die ondergebracht zijn in de programma's. Aanvullend is het totaaloverzicht van de maatregelen opgenomen in bijlage 5.4 .

Meerjarig begrotingssaldo zonder voorgestelde maatregelen:

Meerjarig begrotingssaldo zonder voorgestelde maatregelen (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

I

-3.328

-1.298

-26

100

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

S

-445

-2.671

-3.288

-3.968

Totaal meerjarig  begrotingssaldo

-3.773

-3.969

-3.313

-3.868

Meerjarig begrotingssaldo inclusief voorgestelde maatregelen (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

I

-3.328

-1.298

-26

100

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

S

1.024

324

888

259

Totaal meerjarig  begrotingssaldo

-2.303

-974

862

359

Financieel perspectief 2022-2025 Programmabegroting 2022

2022

2023

2024

2025

Separate raadsbesluiten:

Verwerking bijlage 5.3 nieuw beleid Kadernota 2022

- 210.114

- 178.691

- 175.376

- 202.565

Correctie arbitragecommissie Jeugd 75% ipv 100%

95.614

- 775.571

- 728.499

- 671.176

Voorbereidingskosten Flevo Manege

- 8.000

- 8.000

- 8.000

- 8.000

Voorbereidingskosten gezondheidscentrum Biddinghuizen

- 4.000

- 4.000

- 4.000

- 4.000

Ophoging accountantskosten

- 30.000

- 30.000

- 30.000

- 30.000

Verlichting De Drieslag-Arendschelling

- 5.647

- 5.544

- 5.441

Fietspad langs de Biddingweg

- 10.200

- 10.080

- 9.960

Fietsverbinding Swifterbant -Dronten

- 34.000

- 33.600

- 33.200

Programmabegroting 2022

Verwerking uitgangspunten geconsulteerde Kadernota 2022

- 777.703

- 286.278

- 254.358

100.014

Doorvertaalde opties te treffen maatregelen sluitende meerjarenbegroting obv bijlagen 5.4

1.469.499

2.994.755

4.175.619

4.226.767

Stand incidenteel

-3.327.647

-1.298.378

-25.570

100.000

Stand structureel

1.024.459

323.955

887.823

258.625

Analyse begrotingsresultaat

Voor een aantal autonome ontwikkelingen is een toelichting nodig:

  • De indexering van 1,8% is toegepast, zoals opgenomen in de Kadernota 2022;
  • De stelpost onvoorzien is gebaseerd op het inwoneraantal van 42.000 inwoners en verlaagd vanaf 2023 met € 1,50 per inwoner, dus van € 3,50 naar € 2,00;
  • De structurele salariskosten zijn toegenomen met € 320.111 gefinancierd vanuit de stelpost loon- en prijsstijgingen. Dit heeft onder andere te maken met mutaties en periodieken;
  • De actualisatie investeringen omvat de kapitaallasten van de Staat van activa en vervangingsinvesteringen. De afschrijvings- en rentelasten worden jaarlijks opnieuw herrekend. Voor de meerjarenbegroting geeft dit een nadeel van € 82.649 in 2025;
  • De investeringskredieten 2022 zijn voor een bedrag van € 2.561.850 begroot, zoals opgenomen in de gelijknamige bijlage 5.1 ;
  • Het financieel perspectief geeft na invulling van de taakstelling vanuit het herijkingsproces aan dat de begroting structureel in evenwicht is;
  • De vermogenspositie is voldoende voor het benodigde weerstandsvermogen van € 15,2 miljoen. De ratio van het weerstandsvermogen betreft voor het begrotingsjaar 2022 2,1.

Vermogenspositie gemeente

De reserve- ofwel vermogenspositie van de gemeente Dronten is nog altijd uitstekend (conform de waarderingstabel van de NAR).

Het totale vermogen eind 2020 bedraagt € 84 miljoen afgerond (na resultaat 2020):
·   Algemene reserve          € 32,4 miljoen
·   Bestemmingsreserves       € 51,7 miljoen

De ratio weerstandsvermogen vanuit de jaarstukken 2020 betreft 2,2. Op basis van de voorliggende begroting is dit voor 2022 2,1. Dat betekent dat de gemeente Dronten over een vermogenspositie beschikt die als uitstekend wordt beoordeeld om de financiële risico’s éénmalig af te dekken.
Dat is anders daar waar het gaat om structurele lasten. Deze kunnen niet via de reserves worden opgevangen. Hier moeten structurele baten tegenover staan.
Bij het opstellen van deze begroting hebben we daarbij de richtlijnen van onze provinciaal toezichthouder gevolgd.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42