Algemeen

Aanbiedingsbrief

Bestuurlijke hoofdlijnen

Uitwerking van Zero Based Begroten

Via de (raadsinformatiebrief ) Kadernota 2022 informeerden wij u over de autonome ontwikkelingen in pakketten inclusief een viertal ambities en wensen voor de Programmabegroting 2022. De ambities en wensen van de gemeente laten zich vertalen in het nieuwe beleid van de gemeente.
Het nieuwe beleid is meegenomen in deze integrale begroting, ondanks het ontbreken van specifieke besluitvorming van de Kadernota 2022.
De eerdergenoemde autonome ontwikkelingen zijn op basis van de Zero Based Begroten-methode beschreven in de beleidsbegroting. Nu maken we een verdiepingsslag door het benoemen van activiteiten waarvan wij verwachten dat deze bijdragen aan de gestelde beleidsdoelen per pakket.

Primitieve begroting 2022-2025

De primitieve begroting bevat voorgelegde voorstellen uit de Kadernota 2022 inclusief de actualisatie en doorrekening van de uitgangspunten.

Met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn afspraken gemaakt over het hanteren van een stelpost voor de jaarschijven 2023 t/m 2025 op basis van 75% van de bedragen die er beschikbaar moeten komen op basis van de uitspraak van de arbitragecommissie. De besluitvorming over de structurele extra middelen voor Jeugd is overgelaten aan een nieuw kabinet, maar door de VNG wel voorwaardelijk gemaakt om de Hervormingsagenda Jeugd te kunnen uitvoeren. Vooruitlopend op die definitieve besluitvorming (regeerakkoord) mogen gemeenten in hun meerjarenraming een stelpost opnemen.

Primitieve begroting 2022-2025

2022

2023

2024

2025

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

63.730.248

63.228.908

64.164.650

63.181.270

Programma 1 Veiligheid

-4.357.173

-4.338.337

-4.503.666

-4.500.571

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-6.628.522

-6.953.848

-6.918.434

-6.939.819

Programma 3 Economie

378.860

1.308.322

1.487.030

1.613.492

Programma 4 Onderwijs

-4.243.194

-4.477.394

-4.971.451

-5.249.124

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

-14.476.947

-14.565.239

-14.262.664

-14.266.212

Programma 6 Sociaal domein

-33.169.411

-31.892.728

-31.637.083

-31.076.779

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

-1.345.838

-1.314.421

-783.968

-755.081

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-2.191.211

-1.969.686

-1.712.161

-1.648.551

Totaal effect primitieve Programmabegroting 2022

-2.303.188

-974.423

862.253

358.625

Incidenteel effect

-3.327.647

-1.298.378

-25.570

100.000

Structureel effect

1.024.459

323.955

887.823

258.625

Herziening Algemene Uitkering (ingroeipad)

De voorgestelde herijking leidt zonder meer tot herverdeeleffecten die voor onze gemeente zeer nadelig uitpakken, zoals het nu wordt geschetst. Deze geraamde nadelen hebben grote invloed op het meerjarige begrotingssaldo. De status wordt pas definitief als de nieuwe kabinetsformatie hier een besluit over genomen heeft.
Door de provincie is sterk aanbevolen het voorzichtigheidsbeginsel te hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Dat betekent dat de laatste adviezen verwerkt moeten worden in de meerjarenbegroting.
Kortom, wij blijven vasthouden aan een bestendige gedragslijn en nemen in 2023 een nadeel op van € 168.000 en vanaf 2024 een nadeel van € 462.000 structureel.

De voorgestelde maatregelen zijn gebaseerd op de huidige stand en huidige financiële situatie. Onzekerheden en besluiten na kabinetsformatie kunnen van invloed zijn het structurele resultaat. Dit kan betekenen dat in de toekomst aanvullende maatregelen voorgesteld moeten worden, maar ook dat voorgestelde maatregelen kunnen worden herzien.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42